Missie en visie

Vzw ‘ Therapie en pedagogische counseling’

 

Missie:

Het aanbod van psychotherapie en pedagogische counseling mogelijk maken voor een groter aantal mensen en specifiek kinderen en jongeren uit gezinnen met weinig financiële middelen.

 

-          Een aanbod aan kinderen en jongeren na doorverwijzing  van netwerkpartners uit de welzijns- of onderwijssector.

-          Een regulier aanbod naar kinderen, jongeren, ouders  en volwassenen.

-          Het oplossingsgericht werken breed kenbaar maken en op een professioneel niveau implementeren in de jeugdhulpverlening.

-          Training en coaching aan professionelen in de welzijns- en onderwijssector.

-          Het ondersteunen van organisaties die met dezelfde doelgroep werken door middel van supervisie, intervisie, training of zelfs een aanbod voor hun cliënten.

-          Er worden specifieke inspanningen gedaan naar  lokale Blankenbergse organisaties die met dezelfde doelgroep werken .

 

Visie:

Vanuit de veelvoudige signalen uit de maatschappij  aangaande een acuut tekort aan professionele psychotherapeutische en psychopedagogische begeleiding voor kinderen en jongeren willen de initiatiefnemers van de vzw hieraan remediëren.

De vzw kiest ervoor om met mensen te werken die vanuit hun professionele bezigheid ervaring en opleiding hebben genoten in het werken met de doelgroep.

Afgaande op de mogelijkheden van de vzw en het bestaande aanbod werken we in eerste instantie met vrijwilligers en indien nodig met betaalde professionelen.

Daarenboven investeert de vzw waar nodig ook in de verdere opleiding van haar vrijwilligers of voorziet ze zelf in het aanbod van die opleiding.

De vzw doet een aanbod buiten het reguliere gesubsidieerde aanbod  en buiten de bestaande structuren.

Om het aanbod naar de kinderen en jongeren te kunnen waarborgen, op lange termijn uit te bouwen en de onkosten voor locatie, materiaal, opleiding e.d…. te dekken genereert de vzw inkomsten uit het reguliere aanbod, de symbolische betalingen en  inkomsten uit training en coaching.

De oprichters van de vzw ambiëren een evenwicht te vinden in het leven voor zowel hun cliënten als zichzelf. Ze vinden dat het, in een maatschappij waar werk en privé vaak met elkaar strijden, de ruimte voor maatschappelijk engagement soms zeer klein wordt. Om hieraan te remediëren zoeken ze naar een evenwicht waarbij hun werk, privé en maatschappelijk engagement op een veilige manier kunnen samenvloeien. De keuze om een kleine vzw op te richten is veelvoudig gemotiveerd. Hun werkervaring en expertise kunnen aanwenden om anderen te helpen, hun kinderen getuige kunnen laten zijn van dit engagement en die werkvreugde is een grote motivator. Om de kosten en investeringen die moeten gedaan worden en een langetermijnvisie mogelijk te maken is het nodig dat de vzw fondsen verzamelt via de gebruikers. Gezien de kleine kans op subsidies en de keuze van de oprichters om zich vooral met hun kernactiviteit bezig te houden i.p.v. veel tijd te steken in subsidieaanvragen en sponsorzoektochten was de keuze snel gemaakt.

We werken volgens het principe van interne herverdeling. Hierbij bieden we aan al onze bezoekers het zelfde engagement en aanbod van psychotherapie en pedagogische counseling.

Voor onze reguliere gebruikers hanteren we gangbare tarieven in overeenstemming met beroepsverenigingen en mutualiteiten. Via ons netwerk van verwijzers uit de welzijns- en onderwijssector  bieden we de mogelijkheid aan jongeren en kinderen waarvan de ouders financieel minder slagkracht hebben, om aan een verlaagd tarief (1/3 van de reguliere prijs) gebruik te maken van onze diensten.

Ons aantal sessies per week  is beperkt en daardoor is er ook hier een evenwichtsoefening om de twee groepen gebruikers danig  te verdelen dat we met de inkomsten de kosten kunnen dekken voor de werking van de vzw.

Een andere belangrijke pijler van onze visie is het delen van kennis. We kunnen onze doelstellingen bereiken door het zelf aanbieden van de hulp maar ook door de kennis die nodig is om de hulp te bieden op relevante plaatsen te verspreiden.

Daarom dat we ook expliciet inzetten op het verspreiden van het oplossingsgericht denkkader binnen de jeugdhulpverlening. Ook hier wordt de oefening gemaakt tussen het genereren van inkomsten voor de werking van de vzw en het bieden van laagdrempelige of desnoods kosteloze vorming, specifiek op lokaal vlak.

 

 

Werkwijze:

De vzw kiest ervoor om een ruim beeld op hulpverleningsmethodieken te hanteren. Het oplossingsgerichte dient als sleutel om te garanderen dat de keuzes en hulpvragen van de cliënten steeds centraal staan alsook de expertise, ervaring en inzichten van de hulpverleners tot hun recht kunnen komen.

Afgaande op de hulpvraag van de cliënt gebruiken we het oplossingsgericht werken om het juiste aanbod te vinden. Gaande van contextueel werken, filosofische gespreksvoering, duplomethodiek, VHT, ervaringsleren, creatieve therapie tot zelfs groeps- of gezinsactiviteiten. Alles kan aangewend worden binnen het kader van het oplossingsgericht denken.