KANSEN VOOR KINDEREN BLANKENBERGE

70010205_480980265968333_8587815970532229120_n

Opzet van het project is een budget beschikbaar maken op niveau van het individueel kind om kansen te bieden die het niet krijgt door de financiële, sociale of pedagogische omstandigheden waarin het opgroeit. (vbn: paramedische uitgaven, kampen, sport, bijlessen, schoolactiviteiten, schoolmaaltijden, basiskledij,…) Onze partners en verwijzers zullen hierin de professionelen zijn die het best zicht hebben op de vaak verdoken kansarmoede bij de kinderen, namelijk: zorgcoördinatoren en leerlingbegeleiders in de scholen alsook Maatschappelijk Werkers bij het OCMW. Dit biedt zowel naar vertrouwen, anonimiteit, als beroepsgeheim de nodige garanties. Een eerste initiatief om geld in te zamelen voor dit project was de ‘24u Tennis Benefiet Marathon‘ van 16/8 tot 17/8/2019 in samenwerking met TC Blankenberge en Stadsbestuur Blankenberge. De editie in 2022 gaat door op 26 en 27 augustus.

Het idee voor het fonds werd door een paar individuele leden van TCB gelanceerd en de uitvoering in het sociale werkveld zal door Thepco vzw opgenomen worden.

Thepco vzw is grotendeels ontstaan vanuit de acute noden rond kansarmoede bij kinderen die de oprichters ervoeren binnen hun  individuele beroepsactiviteiten in het onderwijs en jeugdhulp in Blankenberge. Met hun reguliere werking van psychotherapie voor zowel volwassenen als kinderen, training en opleiding voor professionals in binnen en buitenland, genereren ze zelf inkomsten om zich zonder enige subsidies te blijven inzetten aan sociaal tarief voor mensen in kansarmoede in Blankenberge.

Het fonds werkt samen met diverse partners in het onderwijsveld en het welzijnswerk, er is ook een samenwerkingsverband van de ’24 u tennis benefiet marathon’ met het College van Burgemeester en Schepenen.

1

Waar nodig kunnen acties ondersteund worden met een intervisie- of opleidingsgroep georganiseerd door Thepco vzw.

Hoe vraag je steun aan?

Het volstaat om een mail te sturen naar info@thepco.be met volgende gegevens:

Naam en contactgegevens school of dienst:

Naam aanvrager :   + functie (bvb zorgcoördinator, leerkracht,…)

Naam en akkoord directie  :      

Aard van de uitgaven: (bvb: schoolmaaltijden, logopedie, kledij, paramedisch, sportkamp,…)

Bedrag gevraagd: (volledig bedrag of dragen de ouders, de aanvragende instantie of andere diensten nog een stuk bij?)

Korte motivatie of schets die u overtuigd heeft van de noodzaak van de steun:

Welke administratieve stukken zullen er voorgelegd kunnen worden ter staving van de uitgaven?(een geanonimiseerde factuur is toegelaten): 

Opzet is om de voorzichtige lijn te bewandelen tussen een zeer transparant financieel beleid en natuurlijk het vereiste respect voor de privacy van de kinderen. We engageren ons evenwel om de besteding van de fondsen publiek te maken ten gunste van onze sponsors en schenkers, alsook om blijvend te sensibiliseren rond het onderwerp “Kansarmoede bij kinderen in Blankenberge”

Voor meer info over de aanpak van kinderarmoede lees hier “Elk Kind telt”